ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

ศึกษาการเขียนเพื่ออาชีพต่างๆ

เสียงและระบบเสียงตามหลักภาษาศาสตร์

หลักการเขียนรูปแบบและองค์ประกอบของการเขียนการพัฒนาการเขียนให้มีประสิทธิภาพึกเขียนเชิงวิชาการและฝึกการเขียนผลงาน
ทางธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพูดในที่ชุมชนประเภต่างๆ เช่น การกล่าวอวยพร การกล่าวสุนทรพจน์

หลักการอ่าน รูปแบบและองค์ประกอบของการอ่าน การพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ฝึกอ่านผลงานทางวิชาการ

รายวิชา "การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น" เป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาทุกโปรแกรมต้องลงเรียน ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแ้าหมายเพื่อฝึกทักษะทางด้านการใช้ภาษา ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งฝึกใช้เทคโนโยลีในการสืบค้นข้อมูลเพื่อแวงหาความรู้เพิ่มเติม อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

การศึกษาภาษาของสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำความเข้าใจในพัฒนาการของภาษาสื่อสารมวลชน
ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา ทฤษฎีการใช้ภาษาศาสตร์เพื่อเรียนรู้ภาษาที่สอง ภาษาแม่กับภาษาที่สอง การสไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การสร้างบทเรียนสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ การออกแบบการเรียนร การสร้างสื่อเรียนรู้ การทดลองสอน