ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

รายวิชานี้ ต้องการให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึง ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฏี ประเภทของสื่อ บทบาท และอิทธิพลของสื่อกับวิถีชีวิต การผลิต การบริโภคสื่อ แนวทางการใช้สื่อเพื่อการพัฒนา ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อและการนำเสนอ

เป็นวิชาที่พยายามอธิบายในประเด็นเรื่อง ความหมาย ปรัชญา ความสำคัญและประโยชน์ของสันติวิธี วิวัฒนาการของสันติวิธีความสูญเสียที่เกิดจากความขัดแย้งต่าง ๆ หลักการและวิธีการของสันติวิธีแนวทางของหลักธรรมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม กรณีศึกษาในการใช้สันติวิธี ในการแก้ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ  แนวทางการสร้างสรรค์สันติวิธีในสังคมไทยในอนาคต

ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  ทั้งในเมืองและชนบท  วัฒนธรรม  ประเพณีไทยและวิถีชีวิตของคนไทย  สภาพปัญหาและแนวทางขจัดปัญหาสังคมไทย  โดยศึกษาการพัฒนา  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น  การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง  ตลอดถึงวิสัยทัศน์ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองที่คนไทยอยากเห็น

วิชาที่มุ่งอธิบาย ความเป็นจริง เกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ เช่น การเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า "มนุษย์" ประเพณี พิธีกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต
ตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ของมนุษย์ การจัดองค์กรทางสังคมของมนุษย์

ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักการตลาด ผลของการท่องเที่ยวต่อชุมชน ทรัพยากรการท่องเที่ยวและการพัฒนา การจัดการท่องเที่ยวในชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายโครงสร้างและลักษณะของชุมชนปรัชญาหลักการและเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนกระบวนการของกาี่ยนแปลงทางสังคมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการนำทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งพิจารณาความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเป็นหลัก

ความหมายการวิเคราะห์ ขั้นตอนการวิเคราะห์ ปัญหาชุมชน แนวทางการพัฒนาปัญหาชุมชน

ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ องค์ประกอบ ลักษณะและกระบวนการในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน