ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

ความเป็นมาแนวคิดบ่อเกิดของหลักกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษารายละเอียดในแง่ของความหมาย ขอบเขต การจัดประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบัญญัติ การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความสัมพันธ์ทางสังคมอื่นๆ ระบบกฎหมายที่สำคัญของโลก การใช้ การตีความ ผลบังคับและการบังคับตามกฎหมาย สิทธิหน้าที่ และการใช้สิทธิ รวมทั้งการใช้สิทธิเกินส่วน หลักสุจริต หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งตามที่ได้บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1

คำอธิบายรายวิชา

พัฒนาการขอบข่ายสถานภาพ และทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร์ต่างๆประเด็นและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต แนวคิด และกระบวนการจัดการองค์การ วัฒนธรรมการสื่อสาร และพฤติกรรมองค์การ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบภาวะผู้นำ เพื่อการบริหารท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่น

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นสามารถบริหารท้องถิ่นให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์

แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการบริหารระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารนโยบาย แผน การคลัง และการบริหารที่เน้นผลงานการบริการสาธารณะคุณภาพ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารของหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรณีศึกษา

ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้นำการเสริมสร้างภาวะผู้นำการบริหารการศึกษาการคิดอย่างเป็นระบบการบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคลระดับองค์กรและการสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา การเสริมสร้างวัฒนธรรมทีมงานการบริหารที่ดีทางการศึกษาการบูรณาการข้อกำหนดกฎระเบียบองค์ความรู้ทางการศึกษาในการบริหารจัดการการปฏิบัติและแก้ปัญหาทางการศึกษา

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวความคิดและวิธีการในการกำหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ กำหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติการวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผนขั้นตอนของการวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดนโยบาย และการวางแผนการศึกษาดังกล่าว จะเน้นถึงนโยบายและแผนงานของ รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น