ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

ศึกษา และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการวางแผนการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจการสุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณการทดสอบสมมติฐานและระดับนัยสำคัญทางสถิติและการจัดทำรายงานการวิจัยทางธุรกิจ

หลักการและทฤษฎีการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารทรัพยากร และกิจการของธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารการเงิน การบัญชี การผลิต และสินค้าคงคลัง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจำหน่าย การบริการ และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการดำเนินการ และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจ

การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาระบบงานด้านการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและกระจายสารสนเทศไปยังหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรึกการพัฒนาระบบงานต่างๆ

บทบาทและแนวโน้มเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ หลักการและเทคนิค ในการสร้างเว็บเพจ การแนะนำเครื่องมือพัฒนาเว็บ และการประยุกต์ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจ

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการทำธุรกิจที่ปลอดภัยและประสบความสำเร็จบนเครือข่ายการทำธุรกิจระหว่างองค์การการทำธุรกิจระหว่งองค์การและลูกค้าและการทำธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ และวิธีการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น(Fundamental of Business Information Technology)รหัสวิชา 3611101

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศธุรกิจ หลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศงานการผลิต งานการตลาด นจัดซื้อ งานบัญชีและการเงิน งานบุคคล งานสำนักงาน งานบริการ ความหมายและวิวัฒนาการของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจต่อการดำเนินธุรกิจ

องค์ประกอบของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายขั้นพื้นฐาน การใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เรื่องการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาเว็บกับการติดต่อฐานข้อมูล

วิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บทางธุรกิจ