สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

              คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อศูนย์ กฎข้อที่หนึ่ง และกฎข้อสองของเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานและความสัมพันธ์ของพลังงานในระบบปิดและระบบเปิดที่มีการไหลสม่ำเสมอ เครื่องยนต์ความร้อน เครื่องทำความเย็น ปั๊มความร้อน เอนโทรปี การเปลี่ยนรูปพลังงาน และพื้นฐานการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น                                                                                                                                                      


หลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคาร ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและความร้อนของอุปกรณ์ในอาคาร เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลังงาน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ แผนอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน