สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาการจัดการ
เริ่มเปิดใช้ระบบ moodle 7 กรกฎาคม 2559 

ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

ภาษามาตรฐานของเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่น การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ ระบบประมาณผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน