สาขาวิชานิติศาสตร์

ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา


      เอกเทศสัญญาเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  ให้ เช่าซื้อ เช่าทรัพย์  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้ซื้อ ผู้เช่าซื้อ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

คดีปกครอง การจัดตั้งศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสาร

กฎหมายลักษณะมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีการจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกไม่มีผู้รับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายเเพ่งและพาณิชย์บรรพ 6