สาขาวิชานิติศาสตร์

ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

คดีปกครอง การจัดตั้งศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสาร

กฎหมายลักษณะมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีการจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกไม่มีผู้รับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายเเพ่งและพาณิชย์บรรพ 6