ระบบการเรียนโดย Moodle

นักศึกษามีความพึงพอใจกับการจัดระบบการเรียนออนไลน์ของ Moodle เพียงใด

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.