พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี การสังเกต การวิเคราะห์ และบันทึกพฤติกรรมทางภาษาของเด็กปฐมวัย การใช้สื่อและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา แนวทางและเทคนิคเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางภาษา การทดสอบและการประเมินผลพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย