ความหมาย คุณค่าและประเภทหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ลักษณะของหนังสือที่ดี ระดับความพร้อมและความต้องการ ในการใช้หนังสือของเด็กแต่ละวัย การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัย หลักการสร้างและเขียนหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย การสร้างหนังสือสำหรับเด็กแต่ละวัย และการจัดกิจกรรม   ส่งเสริมการอ่าน