แนวคิด หลักการ ขอบข่าย เนื้อหาในการบริการการศึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชนต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย บทบาทของผูปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การจัดโครงการบริการการศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชนแะท้องถิ่น