ศึกษาความหมายและความมุ่งหมายของการบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย ประเภทของการบริหารสถานบริการเด็กปฐมวัย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร หลักเบื้องต้นของการบริหารสถานพัฒนาเด็ก บุคลิกภาพของผู้บริหาร การเปิดดำเนินงานสถานศึกษาปฐมวัย การนิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร การทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดโครงสร้างขององค์การ และการจัดระบบงานเพื่อการประกันคุณภาพ