เพื่อทราบถึงบทบาทและความสำคัญของการบริหารจัดการด้านการขนส การเก็บรักษา และการบริหารสินค้าคงคลัง โดยให้บริหารให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด