ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตละพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

เป็นรายวิชาที่อธิบายหลักการทำงานของหน่วยปฏิบัติการ (Unit oprartion) ที่ใช้ในการะบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร